شهرام كمال زاده (رئيس هيات شناي استان فارس) Related image

داراي گواهينامه هاي زير در حوزه تخصصي

گواهينامه مربي شنا درجه ۳

گواهينامه داوري واترپلو

گواهينامه نجات غريق درجه ۲

 

.

 

..

.

.

.

.

.

..